GITA-JAPAN(Committee)

GITA-JAPAN Executive Committee


Chief

 Saiji Miyamoto

(ROADIC)

Vice-Chief

 Kouhei Kawano

 Tokyo Gas Engineering

Vice-Chief

 Yuji Nakano

 Zenrin

Vice-Chief

 Yutaka Yoshioka

 NTT Comware

 

 Yoshikazu Igusa

 Japan Radio

 

 Atsushi Iseki

 Hewlett-Packard Japan

 

 Namio Ueno

 OGIS Research Institute (Osaka GAS)

 

 Motohiro Oura

 Kokudo Chizu

 

 Nobuyuki Karakawa

 Home Islands Security Committee

 

 Takaaki Kawazu

 Terra Communications

 

 Syoji Kobayashi

 Seiko Instruments

 

 Takahide Sato

 Kotobuki Seihan Printing

 

 Masaru Sato

 Intergraph Japan

 

 Nobuaki Shimizu

 NTT Advanced Technology

 

 Nobuo Jo

 Catena

 

 Syuichi Takino

 Dawn

 

 Naoto Takushima

 ROADIC

 

 Takaaki Tabuki

 Tabuki CEA Office

 

 Atsushi Chiba

 Next Publishing

 

 Mitsuru Tsutsumi

 Advanced Media, Inc.

 

 Ken Doihara

 Asia Air Survay

 

 Jun Nakatsugawa

 TG Information Network(Tokyo Gas)

 

 Ryota Hamamoto

 ESRI Japan

 

 Yoshikuni Hirayama

 Guide-map.com

 

 Yoshibumi Funai

 Hitachi

 

 Yalkun Yusf

 Glosis Japan

 

 Noriyuki Yokobori

 Autodesk

 

 Teruyoshi Yotsuyanagi

 PrimeOn

1F, 2-5-5, Hirakawacho
Chiyoda-ku TOKYO 102-0093
Phone : +81-3264-1919 Fax : +81-3264-1950
E-mail : gitainfo@gita-japan.org